Akta & Undang-Undang Kecil

AKTA YANG DIGUNA PAKAI

1. AKTA KERAJAAN TEMPATAN 1976 [AKTA 171]

PERINTAH DAN KAEDAH:

 1. Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Tatatertib dan Kelakuan) Majlis Bandaraya Johor Bahru 2023
 2. Kaedah-Kaedah Pegawai Pihak Berkuasa Tempatan (Perlantikan, Kenaikan Pangkat dan Penamatan Perkhidmatan) Majlis Bandaraya Johor Bahru 2023 dan
 3. Kaedah-Kaedah Lembaga Tatatertib Perkhidmatan Majlis Bandaraya Johor Bahru 2023

UNDANG-UNDANG KECIL:

 1. Swimming Pools (MPJB) By-Laws 1982 - 17 Februari 1983 J.P.U 25
 1. Undang-undang Kecil Pemungutan, Pembuangan dan Pelupusan Sampah Sarap (MPJB) 1985 Refuse Collection, Removal and Disposal (MPJB) By-Laws - 20 Jun 1985 J.P.U 48
 1. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MPJB) 1981 Anti-Litter (JBCC) By- Laws 1981 - 12 September 1985 J.P.U 57
 1. Undang-undang Kecil Mencegah Kekotoran (MBJB) (Pindaan) 2004 Anti-Litter (JBCC) (Amendment) By- Laws 2004 - 17 Februari 2005 J.P.U 8
 1. Undang-undang Kecil Taman (MBJB) 2020 Parks (JBCC) By-Laws 2020 - 5 November 2020 J.P.U 52
 1. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MPJB) 1990 Election Advertisement (JBMC) By-Laws 1990 - 11 Oktober 1990 J.P.U 116
 1. Undang-undang Kecil Iklan Pilihanraya (MBJB) (Pindaan) 2020 Election Advertisement (JBCC) (Amendment) By-Laws 2020 - 24 September 2020 J.P.U 31
 1. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (MBJB) 1995 Licensing of Dogs (JBCC) By-Laws 1995 - 23 November 1995 J.P.U 53
 1. Undang-undang Kecil Pelesenan Anjing (MBJB) (Pindaan) 2021 Licensing of Dogs (JBCC) By-Laws 1995 - 25 November 2021 J.P.U 66
 1. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (MBJB) 1995 Stray Animals (JBCC) By-Laws 1995 - 23 November 1995 J.P.U 54
 1. Undang-undang Kecil Haiwan Merayau (MBJB) (Pindaan) 2020 Stray Animals (JBCC) By-Laws (Amendment) 2020 7 Januari 2021 J.P.U 3
 1. Undang-Undang Kecil Tandas Awam (MBJB) 2020 Public Lavatories (JBCC) By-Laws 2003 - 18 Disemberi 2003 J.P.U 68
 1. Undang-undang Kecil Kedai Dobi (MBJB) 2003 Laundries (JBCC) By-Laws 2003 - 18 Disember 2003 J.P.U 71
 1. Undang-undang Kecil Vandalisme (MBJB) 2003 Vandalism (JBCC) By-Laws 2003 - 11 Mac 2004 J.P.U 24
 1. Undang-undang Kecil Stor Kayu dan Kerja Kayu (MBJB) 2003Timber Store and Woodworking (JBCC) By-Laws 2003 - 6 Mei 2004 J.P.U 37
 1. Undang-undang Kecil Pasar Malam / Sehari (MBJB) 2003 Pasar Malam/Sehari (JBCC) By-Laws 2003 - 20 Mei 2004 J.P.U 41
 1. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan Kerajaan Tempatan (MBJB) 2010 Local Government Compounding Of Offences (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 5
 1. Undang-undang Kecil Penjaja (MBJB) 2010 Hawkers (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 6
 1. Undang-undang Kecil Penjaja (MBJB) (Pindaan) (2020) Hawkers (JBCC) By-Laws (Amendment) 20120 - 7 Januari 2021 J.P.U 3
 1. Undang-undang Kecil Bayaran Denda (Lesen)(MBJB) 2010 Payment Of Fines (Licence)(JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 6
 1. Undang- undang Kecil Pasar Awam Dan Persendirian (MBJB) 2010 Public And Private Market (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 8
 1. Undang-undang Kecil Pengendali Makanan (MBJB) 2010 Food Handlers (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 9
 1. Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Dataran Bandaraya) (MBJB) (Pindaan) 2020 Local Government (Dataran Bandaraya) (JBCC) (Amendment) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 10
 1. Undang-undang Kecil Kerajaan Tempatan (Dataran Bandaraya) (MBJB) (Pindaan) 2020 Local Government (Dataran Bandaraya) (JBCC) (Amendment) By-Laws 2010 - 4 Februari 2021 J.P.U 7
 1. Undang-undang Kecil Kedai Gunting Rambut dan Pendandan Rambut (MBJB) 2010 Barbers Shops and Hairdressers (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 11
 1. Undang-undang Kecil Pelesenan Tempat Letak Kereta Persendirian (MBJB) 2010 Licensing of Private Car Parks (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 13
 1. Undang-undang Kecil Pelesenan Iklan (MBJB) 2010 Licencing Of Advertisement (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 13
 1. Undang-undang Kecil Pelesenan Tred, Perniagaan dan Perindustrian (MBJB) 2016 - 31 Mac 2016 J.P.U 15
 1. Undang-undang Kecil Spa (MBJB) 2020 Spa (JBCC) By-laws 2020 - 24 September 2020 J.P.U 30

2. AKTA JALAN, PARIT DAN BANGUNAN 1974 [AKTA 133]

 1. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1994 - 28 Ogos 1986 J.P.U. 18
 1. Undang-undang Kecil Kerjatanah (MBJB) 1995 Earthworks (CCJB) By-Laws 1995 - 21 Disember 1995 J.P.U 77
 1. Undang-undang Kecil Mendapatkan Tunggakan (MBJB) 2010 Recovery Of Arrers (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 3
 1. Undang-undang Kecil Mengkompaun Kesalahan-kesalahan Jalan, Parit dan Bangunan (MBJB) 2010 Street, Drainage And Building Compounding Of Offences (JBCC) By-Laws 2010 - 3 Februari 2011 J.P.U 4

3. AKTA PENGANGKUTAN JALAN 1987 [AKTA 333]

 1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) (MBJB) 2003 Road Traffic (Provision of Parking Places)(JBCC)(Amendment) Order 2003 - 25 September 2003 J.P.U 43
 1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2004. Road Traffic (Provision For Parking Places) JBCC (Amendment) Order 2004 - Julai 2005 J.P.U 33
 1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2016 Road Traffic (Provision For Parking Places) JBCC (Amendment) Order 2016 28 April 2016 J.P.U 19
 1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2017 Road Traffic (Provision For Parking Places) JBCC (Amendment) Order 2017- 19 Januari 2017 J.P.U. 3
 1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2020 (Nama-Nama Jalan) Road Traffic (Provision For Parking Places) JBCC (Amendment) Order 2020 (Amendment of Street Name) - 24 September 2020 J.P.U. 34
 1. Perintah Lalulintas Jalan (Peruntukan Tempat Letak Kereta) MBJB (Pindaan) 2020 (Pindaan Klausa) Road Traffic (Provision of Parking Places)(JBCC)(Amendment) Order 2020 (clause Amendment)-  ---24 September 2003 J.P.U 35

4. AKTA PENCEGAHAN DAN PENGAWALAN PENYAKIT BERJANGKIT [AKTA 342]

5. AKTA BANGUNAN DAN HARTA BERSAMA (PENYENGGARAAN DAN PENGURUSAN) 2007 (AKTA 663)

6. KANUN TANAH NEGARA, 1965

7. KANUN PROSEDUR JENAYAH (AKTA 593)

8. KANUN KESEKSAAN (AKTA 574)

9. AKTA KETERANGAN 1948 (AKTA 56

10. AKTA HAKMILIK STRATA 1985 (AKTA 318)

11. AKTA MAKANAN 1983 (AKTA 281)

12. ENAKMEN MAJLIS BANDARAYA JOHOR BAHRU 1993