Pengurusan Rekod

Lampiran Saiz
Polisi Etika Penggunaan Media Sosial MBJB POLISI ETIKA PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL WARGA KERJA MBJB 2023.pdf (4.27 MB)
Dasar Keselamatan ICT Kerajaan Negeri Johor dkict2.01.pdf (1.36 MB)
Garis Panduan Penggunaan dan Pengurusan Emel Rasmi MBJB garispanduanemelrasmiMBJB.pdf (256.16 KB)
Akta Arkib Negara 2003 akta_arkib_negara_2003.pdf (95.5 KB)
Akta Rahsia Rasmi 1972 (Akta 88) aktarahsiarasmi1972pdf.pdf (84.3 KB)
Dasar Pengurusan Rekod Kerajaan 2010 dasarpengurusan_rekod.pdf (89.85 KB)
Dasar Perolehan dan Penilaian Rekod Awam dasar-penilaian-dan-perolehan-rekod-awam-anm.pdf (356.29 KB)
Surat Pekeliling Am Bil 1 Tahun 2013 - Penyeragaman Format Kepala Surat Bagi Kementerian/Jabatan/Agensi/Persekutuan spa012013.pdf (7.05 MB)
Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil 1 Tahun 2003 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Penggunaan Internet & Mel Elektronik pkpa012003.pdf (504.8 KB)
Surat MAMPU Ruj. UPTM 159/526/9 Jld 4 (60) - Langkah Pemantapan Pelaksanaan Sistem Mel Elektronik Di Agensi-Agensi Kerajaan arahankp1107.pdf (1.72 MB)
Pekeliling Perkhidmatan Bil 5 Tahun 2007 - Panduan Pengurusan Pejabat (Bab VI,VII,VIII) 90131_panduanpengurusanpejabat.pdf (280.38 KB)
Surat Pekeliling Am Bil 1/2003 - Pengumpulan dan Pemeliharaan Surat-Surat Persendirian Penjawat Tinggi Kerajaan Di Arkib Negara surat_pekeliling_am_bil_1tahun2003.pdf (124.29 KB)
Surat Pekeliling Am Bil 1/1970 - Mengadakan Suatu Kumpulan Laporan-Laporan Rasmi di Arkib Negara surat_pekeliling_am_1970.pdf (21.81 KB)
Garis Panduan Pengelasan Semula Mengikut Akta Rahsia Rasmi 1972 dan Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1987 garis_panduan_pengelasan_dan_pengelasan_semula.pdf (1.64 MB)
Arahan Teknologi Maklumat 2008, Bab IV - Pengurusan rekod Elektronik arahan_teknologi_maklumat_2007_bab_iv_pengurusan_rekod_elektronik.pdf (388.81 KB)
Garis Panduan Kawalan dan Peraturan Keselamatn Memindah Fai-Fail, Dokumen-Dokumen, Maklumat-Maklumat & Bahan-Bahan Terperingkat garis-panduan-kawalan-dan-peraturan.pdf (475.18 KB)
Manual Pengurusan Rekod MBJB manual-pengurusan-rekod.pdf (451.64 KB)