Info Unit Pusat Setempat

FUNGSI UNIT PUSAT SETEMPAT (OSC)

Menguruselia Permohonan Pelan Pemajuan

 • Menerima dan menyemak permohonan
 • Mengedar permohonan kepada agensi untuk diproses dan ulasan
 • Memantau status permohonan
 • Menyelaras permohonan bagi pertimbangan Jawatankuasa Pusat Setempat
 • Mengedarkan keputusan rasmi kepada pemohon dan agensi/jabatan

Mengurusetia Jawatankuasa Pusat Setempat Majlis Bandaraya Johor Bahru

 • Menyelaras agenda dan keperluan mesyuarat
 • Menyelaras kertas perakuan permohonan pelan pemajuan, kertas dasar, kertas pemakluman dan lain-lain kertas kerja berkaitan
 • Menyelaras maklumbalas perkara-perkara berbangkit
 • Menyediakan laporan status/rekod permohonan berdasarkan ISO dan piagam pelanggan
 • Menyelaras laporan pemeriksaan tapak bina

Menyelaras Pemantauan Status Pelaksanaan Pemajuan

 • Menerima dan mengedar Notifikasi Mula Kerja
 • Menerima, mengear dan Menyelaras Notifikasi Interim
 • Menerima, mengedar dan menyelaras Notifikasi Akhir
 • Menyediakan laporan pemeriksaan tapak bina kepada jawatankuasa
 • Menerima dan mengedar pendepositan dokumen pematuhan dan penyiapan

Menyelaras Prosedur Pelan Pemajuan

 • Memantau pelaksanaan prosedur mengikut ketetapan dasar dan garis panduan Persekutuan dan Negeri
 • Menyelaras penyediaan kertas dasar bagi pertimbangan Jawatankuasa
 • Menyelaras penambahbaikan prosedur secara berkala
 • Merancang dan membuat hebahan pelaksanaan prosedur dan dasar-dasar Pelan Pemajuan