MENU

ARTA JABATAN PENILAIAN DAN PENGURUSAN HARTA

 

FUNGSI BAHAGIAN PENILAIAN

1. PENILAIAN SEMULA (PS)

2. PINDAAN KEPADA SENARAI NILAIAN

3. PROSES BANTAHAN NILAIAN CUKAI HARTA

4. CARUMAN BANTU KADAR

5. PERMOHONAN REMISI

6. PENDAFTARAN NOTIS PINDAHMILIK (BORANG I & J)

7. PERMOHONAN SURAT SOKONGAN SIJIL PERAKUAN PEMATUHAN DAN PENYIAPAN (CCC)/SIJIL KELAYAKAN MENDUDUKI (SKM)

8. PERMOHONAN SURAT PENGESAHAN CUKAI HARTA

9. PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN  REKOD PEGANGAN BERCUKAI

10. PENGURUSAN PENTADBIRAN, PEROLEHAN, BAJET JABATAN, PERSURATAN DAN PENGURUSAN MESYUARAT

11. KAWALAN DAN PELUPUSAN ASET DAN INVENTORI

12. MENGAWALSELIA  SENARAI NILAIAN

13. MENGEMASKINI MAKLUMAT SENARAI NILAIAN

14. MEMBUAT CARIAN MAKLUMAT

15. MENGURUS DAN MENGUATKUASA TUNGGAKAN CUKAI HARTA

16. TINDAKAN MENDAFTAR KAVEAT PEGANGAN

17. TINDAKAN MENARIK BALIK KAVEAT PEGANGAN

18. TINDAKAN SITAAN CUKAI HARTA

19. TINDAKAN MAHKAMAH BAGI PEGANGAN CUKAI HARTA YANG TERTUNGGAK

20. SEMAKAN KE ATAS BIL YANG TIDAK DAPAT DISERAH

21. PROSES PERMOHONAN BAYARAN ANSURAN

22. PROGRAM KESEDARAN CUKAI HARTA