MENU

 


Sekiranya Harta Disewakan ?

Adalah tanggungjawab penyewa untuk menyerahkan segala bil.notis yang diterima kepada pemilik harta.

Jika pemilik gagal menjelaskan tuntutan tersebut, tindakan untuk menahan dan melelong harta boleh diambil ke atas harta penyewa. Walau bagaimana pun, pihak MBJB boleh mengecualikan tindakan tersebut dengan menawarkan kepda penyewa untuk membayar tunggakan tersebut dengan nilai sewaan yang dibayar kepada pemilik sehingga tunggakan selesai sebagaimana kuasa yang diberikan dalam sek 151 (5)(6) Akta 171. Alamat surat menyurat hendaklah diberikan dengan betul bagi memudahkan bil/notis sampai kepada anda.

Apa Yang Anda Perlu Lakukan Sekiranya Ada Membeli sebarang Harta/Premis

Menyemak terlebih dahulu dengan pihak MBJB berkaitan tunggakan cukai harta bagi harta yang dibeli dan sekiranya harta tersebut adalah tanah kosong, pastikan alamat surat menyurat diberikan dengan betul bagi memudahkan bil/notis sampai kepada anda.

Anda juga perlu memaklumkan kepada MBJB samada melalui peguam atau datang sendiri ke Jabatan Penilain , MBJB dengan mengisi Borang I/J dalam tempoh 3 bulan dari tarikh transaksi dibuat. Kegagalan dalam berbuat demikian menyebabkan anda boleh disabitkan denda tidak melebihi RM 2,000.00 atau 6 bulan penjara atau kedua-duanya sebagaimana peruntukan Sek 160 (6) AKTA 171.

Sekiranya Anda Membeli Harta Lelong ?

Pastikan bil terakhir cukai harta dirujuk kepada pihak mahkamah yang menjalankan proses lelongan. Ini kerana tunggakan cukai harta akan ditolak daripada harga Jualan Lelongan sebagaimana yang diperuntukan oleh Sek 268 Kanun Tanah Negara.

Pindaan Kepada Nilai Tambah

Pindaan kepada nilai tambah ke atas pegangan boleh dibuat sekiranya berlaku perubahan fizikal ke atas harta tersebut seperti dibuat ubahan tambahan kepada bangunan, bangunan dirobohkan atau terbakar, pengambilan balik tanah dan sebagainya. Sebarang pindaan kepada nilai tambah akan dimaklumkan kepada pemilik melalui notis pemberitahuan dibawah Seksyen 144 dengan menyatakan nilai tambah dan cukai yang baru, tarikh berkuatkuasa dan tarikh akhir membuat bantahan.
Bantahan
 
Menurut Seksyen 142 Akta 171, pemilik yang tidak berpuas hati terhadap pindaan nilaian tersebut boleh membuat bantahan secara bertulis di atas mana-mana daripada alasan berikut :
 
1.
Sesuatu pegangan yang pada pendapatnya telah dinilaikan lebih daripada nilai yang boleh dikenakan kadar,
2.
Bahawa sesuatu pegangan yang dinilai adalah pegangan yang tidak boleh dikenakan kadar,
3.
Sesuatu pegangan yang tertinggal daripada Senarai Nilaian,
4.
Sesuatu pegangan yang pada pendapatnya telah dinilaikan kurang daripada nilai yang boleh dikenakan kadar,
5.
Sesuatu pegangan yang telah dinilai secara bersama atau berasingan sepatutnya dinilai secara lain.

Pemilik akan dijemput hadir ke sesi pendengaran bantahan yang akan ditetapkan dan boleh membawa sekali sebarang bukti atau laporan penilaian yang boleh menyokong permohonannya.