MENU

1. Kanun Tanah Negara, 1965
2. Akta Kerajaan Tempatan, 1976 (Akta 171)
3. Akta Perancangan Bandar & Desa, 1976 (Akta 172)
5. Akta Jalan, Parit Dan Bangunan, 1974 (Akta 133)
6. Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan Dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)
7. Enakmen Majlis Bandaraya Johor Bahru 1993
8. Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984
9. 29 Undang-Undang Kecil Dan Pelbagai Perundangan