MENU

Definisi

 

MS ISO 9001 : 2008 merupakan standard bertulis yang menjelaskan garis panduan dan keperluan asas dalam sebuah Sistem Pengurusan Kualiti.

Sistem kerja terancang yang berasaskan keperluan piawaian antarabangsa serta memiliki proses-proses yang dikenalpasti. Proses-proses tersebut didokumen, dilaksana dan dikawal.
Sistem tersebut juga akan menghasilkan produk dan perkhidmatan yang konsisten kualitinya.

 

Dokumen Kualiti

Majlis Bandaraya Johor Bahru telah menyediakan Dokumen Kualiti MS ISO 9001 : 2008 seperti berikut :

1. Manual Kualiti
2. Proses utama Pengawalan Pembangunan
3. Proses Utama Pengurusan Cukai Harta
4. Proses Pengawalan Perniagaan
5. Proses Utama Pengurusan Kebersihan
6. Prosedur Sokongan
7. Prosedur Pengurusan

 

Pelaksanaan

 

Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 Majlis Bandaraya Johor Bahru berkuatkuasa mulai 1 Jun 2009

Pengurusan Atasan MS ISO 9001 : 2008

Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru

Wakil Pengurusan

Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru

Timbalan Wakil Pengurusan

Pengarah Korporat & Perhubungan Awam Majlis Bandaraya Johor Bahru

 

Dasar Kualiti

 

Majlis Bandaraya Johor Bahru
komited untuk meningkatkan kesejahteraan
warga kota melalui perkembangan ekonomi yang
seimbang, pembangunan yang terancang dan
pengurusan sumber yang efisien.

Majlis Bandaraya Johor Bahru akan memastikan
supaya kehendak pelanggan dipenuhi selaras
dengan perundangan melalui pelaksanaan
penambahbaikan yang berterusan berasaskan
MS ISO 9001