MENU

Sijil MSISO

Definisi

 

MS ISO 9001 : 2008 merupakan standard bertulis yang menjelaskan garis panduan dan keperluan asas dalam sebuah Sistem Pengurusan Kualiti.

Sistem kerja terancang yang berasaskan keperluan piawaian antarabangsa serta memiliki proses-proses yang dikenalpasti. Proses-proses tersebut didokumen, dilaksana dan dikawal.
Sistem tersebut juga akan menghasilkan produk dan perkhidmatan yang konsisten kualitinya.

 

Dokumen Kualiti

Majlis Bandaraya Johor Bahru telah menyediakan Dokumen Kualiti MS ISO 9001 : 2008 seperti berikut :

1. Manual Kualiti
2. Proses utama Pengawalan Pembangunan
3. Proses Utama Pengurusan Cukai Harta
4. Proses Pengawalan Perniagaan
5. Proses Utama Pengurusan Kebersihan
6. Prosedur Sokongan
7. Prosedur Pengurusan

 

Pelaksanaan

 

Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001 : 2008 Majlis Bandaraya Johor Bahru berkuatkuasa mulai 1 Jun 2009

Pengurusan Atasan MS ISO 9001 : 2008

Datuk Bandar Majlis Bandaraya Johor Bahru

Wakil Pengurusan

Setiausaha Majlis Bandaraya Johor Bahru

Timbalan Wakil Pengurusan

Pengarah Korporat & Perhubungan Awam Majlis Bandaraya Johor Bahru

 

Dasar Kualiti

 

Majlis Bandaraya Johor Bahru
komited untuk meningkatkan kesejahteraan
warga kota melalui perkembangan ekonomi yang
seimbang, pembangunan yang terancang dan
pengurusan sumber yang efisien.

Majlis Bandaraya Johor Bahru akan memastikan
supaya kehendak pelanggan dipenuhi selaras
dengan perundangan melalui pelaksanaan
penambahbaikan yang berterusan berasaskan
MS ISO 9001

Senarai Prosedur Kualiti

 

PENGAWALAN BANGUNANBil.TajukRujukanPenyelia Dokumen1. Kelulusan Kebenaran MerancangPK(P)-MBJB(B)-01Pengarah Perancangan2. Kelulusan Pelan BangunanPK(P)-MBJB(B)-02Pengarah Bangunan3. Perakuan Dan Sokongan Pelan InfrastrukturPK(P)-MBJB(B)-03Pengarah Kejuruteraan4. Tindakan Penguatkuasaan PerancanganPK(P)-MBJB(B)-04Pengarah Perancangan5. Tindakan Penguatkuasaan Binaan Tanpa KelulusanPK(P)-MBJB(B)-05Pengarah Bangunan6. Tindakan Auditan Teknikal Kerja-kerja Pelan InfrastrukturPK(P)-MBJB(B)-06Pengarah KejuruteraanPENGURUSAN CUKAI HARTABil.TajukRujukanPenyedia Dokumen1. Penilaian Am Semula Bagi Penyediaan Senarai NilaianPK(P)-MBJB(C)-01Pengarah Penilaian2. Pindaan Kepada Senarai NilaianPK(P)-MBJB(C)-02Pengarah Penilaian3. Pengendalian Bantahan Terhadap PenilaianPK(P)-MBJB(C)-03Pengarah Penilaian4. Pengeluaran Bil dan Penerimaan Bayaran Cukai HartaPK(P)-MBJB(C)-04Pengarah Kewangan5. Tuntutan Tunggakan Cukai HartaPK(P)-MBJB(C)-05Pengarah KewanganPENGAWALAN PERNIAGAANBil.TajukRujukanPenyelia Dokumen1. Pengeluaran lesen premis perniagaan dan iklanPK(P)-MBJB(L)-01Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan2. Pembaharuan lesen premis perniagaan dan iklanPK(P)-MBJB(L)-02Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan3. Pembatalan lesen premis perniagaan dan iklanPK(P)-MBJB(L)-03Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan4. Permohonan rayuan lesen premisPK(P)-MBJB(L)-04Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan5. Pengeluaran lesen baru untuk penjaja bagi kelulusan jawatankuasa pelesenanPK(P)-MBJB(L)-05Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan

 

Senarai Prosedur Kualiti

 

PENGAWALAN BANGUNANBil.TajukRujukanPenyelia Dokumen1. Kelulusan Kebenaran MerancangPK(P)-MBJB(B)-01Pengarah Perancangan2. Kelulusan Pelan BangunanPK(P)-MBJB(B)-02Pengarah Bangunan3. Perakuan Dan Sokongan Pelan InfrastrukturPK(P)-MBJB(B)-03Pengarah Kejuruteraan4. Tindakan Penguatkuasaan PerancanganPK(P)-MBJB(B)-04Pengarah Perancangan5. Tindakan Penguatkuasaan Binaan Tanpa KelulusanPK(P)-MBJB(B)-05Pengarah Bangunan6. Tindakan Auditan Teknikal Kerja-kerja Pelan InfrastrukturPK(P)-MBJB(B)-06Pengarah KejuruteraanPENGURUSAN CUKAI HARTABil.TajukRujukanPenyedia Dokumen1. Penilaian Am Semula Bagi Penyediaan Senarai NilaianPK(P)-MBJB(C)-01Pengarah Penilaian2. Pindaan Kepada Senarai NilaianPK(P)-MBJB(C)-02Pengarah Penilaian3. Pengendalian Bantahan Terhadap PenilaianPK(P)-MBJB(C)-03Pengarah Penilaian4. Pengeluaran Bil dan Penerimaan Bayaran Cukai HartaPK(P)-MBJB(C)-04Pengarah Kewangan5. Tuntutan Tunggakan Cukai HartaPK(P)-MBJB(C)-05Pengarah KewanganPENGAWALAN PERNIAGAANBil.TajukRujukanPenyelia Dokumen1. Pengeluaran lesen premis perniagaan dan iklanPK(P)-MBJB(L)-01Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan2. Pembaharuan lesen premis perniagaan dan iklanPK(P)-MBJB(L)-02Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan3. Pembatalan lesen premis perniagaan dan iklanPK(P)-MBJB(L)-03Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan4. Permohonan rayuan lesen premisPK(P)-MBJB(L)-04Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan5. Pengeluaran lesen baru untuk penjaja bagi kelulusan jawatankuasa pelesenanPK(P)-MBJB(L)-05Pengarah Pelesenan & Penguatkuasaan