MENU

PENCAPAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN 
BAGI TEMPOH  SUKU TAHUN PERTAMA  APR - JUN 2018

BIL. JANJI MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN TIDAK MENEPATI TEMPOH MASA/ STANDARD PIAGAM PELANGGAN JUMLAHPERKHIDMATAN
Jumlah Menepati
Standard ***
% Menepati Standard
***
Jumlah Tidak
Menepati Standard
***
% Tidak Menepati Standard
***
1 Memastikan maklumbalas akan diberikan tidak melebihi tiga (3) hari bagi aduan melalui khidmat pesanan ringkas (sms) dan tidak melebihi 14 hari bagi aduan secara bertulis 908 98.91% 10 1.09% 918
2 Layanan di kaunter akan diberikan selewat-lewatnya 20 minit pada waktu biasa dan 60 minit pada waktu puncak. 24044 71.72% 9483 28.28% 33527
3 Memastikan lesen perniagaan dan iklan:-
3.1  Jenis tidak berisiko tinggi diberikan keputusan serta merta dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh jabatan.
1485 0.00% 37 2.43% 1522
  3.2 Jenis berisiko tinggi akan diberikan keputusan dalam tempoh 30 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh jabatan.          
4 Memastikan semua permohonan pelan pemajuan diberi keputusan selewat-lewatnya 38 hari dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh jabatan iaitu:-
-Kebenaran Merancang
-Pelan Nama Jalan, Bangunan & Taman
- Pelan Iklan Luar
- Pelan Kelulusan Sementara
- Pelan Permit Sementara
(Aktiviti Sementara)
- Pelan Struktur Sistem Pemancar
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
5 Memastikan semua permohonan Pelan Bangunan diberikan keputusan selewat-lewatnya 28 hari bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima oleh jabatan. 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
6 Memastikan semua permohonan pelan pemajuan di bawah penurunan kuasa kepada Ketua Jabatan diberi keputusan rasmi selewat-lewatnya 50 hari bermula dari tarikh permohonan lengkap diterima iaitu:-
- Pelan Kerjatanah
- Pelan Jalan & Perparitan
- Pelan Lampu Jalan & Lampu Isyarat
- Pelan Landskap
- Pelan Permit Sementara
(Komponen Sementara)
- Pelan Ubahan Tambahan
0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
7 Memastikan semua tuntutan pembayaran dijelaskan dalam tempoh 14 hari dari tarikh tuntutan yang lengkap diterima oleh jabatan. 0 #DIV/0! 0 #DIV/0! 0
8 Memastikan permohonan bantahan cukai harta yang layak diberi keputusan dalam tempoh dua belas (12) minggu dari tarikh permohonan diterima oleh Jabatan.  79 #DIV/0! 0 0.00% 79
9 Memastikan bil-bil cukai harta dihantar kepada pembayar cukai selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) minggu selepas bermulanya setiap penggal.                    -   0.00% 201276 100.00% 201276
10 Memastikan perkhidmatan kawalan wabak denggi kepada warga kota melalui aktiviti semburan kabus diambil tindakan 72 jam setelah menerima arahan. 344 100.00% 0 0.00% 344
11 Memastikan aktiviti-aktiviti pembangunan sosial kemasyarakatan, keagamaan dan sukan dilaksanakan dua (2) kali sebulan dalam kawasan zon Ahli Majlis dengan kerjasama Jawatankuasa Penduduk, badan bukan kerajaan dan pihak swasta. 87 100.00% 0 0.00% 87
JUMLAH KESELURUHAN
PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN
26947 11.33% 210806 88.67% 237753